Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

GIÁO SƯ TRẦN GIA PHỤNG BÌNH LUẬN CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG 1958

ĐẢNG QUYỀN, NHÂN QUYỀN VÀ THANH NIÊN - Trần Gia Phụng24.11.2013 -  Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) là hậu thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) điều khiển. Chế độ CSVN là chế độ độc tài đảng trị toàn trị, đặt quyền lợi của đảng lên bậc tối thượng, có thể gọi là chế độ đảng quyền.