Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

QUẢNG NAM: THÀNH LẬP VÀ THAY ĐỔI - Trần Gia Phụng(Trình bày tại Hội Đồng Hương Quảng Nam Atlanta ngày 01-01-2016)
I.-  SỰ THÀNHLẬP
Tỉnh Quảng Nam được thành lập qua bốn triều đại sau đây:
1.-  THỜI NHÀ TRẦN:  Công chúa Huyền Trân qua Chiêm Thành (Champa) làm hoàng hậu năm 1306. Vua Chiêm là Chế Mân tặng Đại Việt hai châu Ô và Lý làm sính lễ.  Vua Trần Anh Tông (trị vì 1293-1314) đồi hai châu nầy thành Thuận Châu và Hóa Châu, và cử quan cai trị.  Thuận Châu tương đượng với vùng Quảng Trị và bắc Thừa Thiên ngày nay; Hóa Châu từ nam Thừa Thiên đến vùng sông Thu Bồn ngày nay, tức bao gồm vùng Hòa Vang, Điện Bàn thuộc Quảng Nam ngày nay.