Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÂN QUYỀN ĐÀN GÃY TAI TRÂU - Trần Gia PhụngHiện nay, một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyên nặng nề nhứt trên thế giới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị.  Việc lên án CSVN vi phạm nhân quyền thật đáng hoan nghênh, nhưng chỉ kêu gọi suông CSVN tôn trọng nhân quyền thì thật vô ích, như đàn gãy tai trâu.