Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

DIỄN TIẾN TƯ TƯỞNG PHAN CHÂU TRINH (Trình bày tại Lễ Giỗ Phan Châu Trinh ngày 2-4-2017 tại Orange County) - Trần Gia Phụng


Image result for hình ảnh cụ phan châu trinh


Chữ “tư tưởng” có hai nghĩa; 1) Nghĩa rộng là hệ thống suy tư về những vấn đề trọng đại có tính thuần lý, nhằm hướng dẫn con người theo một đường lối nào đó, ví dụ tư tưởng Phật giáo, tư tưởng Thiên Chúa giáo…  2) Nghĩa hẹp là sự suy nghĩ hay ý kiến của một người về các vấn đề thông thường trong cuộc sống.  Sự suy nghĩ nầy sẽ hướng dẫn người đó hành động nhằm thực hiện các ý định của mình.  Phan Châu Trinh (PCT) là một nhà hoạt động hơn là một nhà lý thuyết, nên ở đây, xin trình bày diễn tiến tư tưởng PCT theo nghĩa thứ hai.