Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

CÓ TẬT GIẬT MÌNH - Trần Gia Phụng

Image result for Sách Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim


Một cơn gió bụi là hồi ký của Trần Trọng Kim (1883-1953), viết về đời ông khoảng thời gian 1942-1948, do nhà xuất bản Vĩnh Sơn ở Sài Gòn ấn hành năm 1969, dày 182 trang.  Đầu năm 2017, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Books ở Hà Nội in lại lần nữa sau khi đã “biên tập” kỹ càng.